Large Heading

Eu recht

 


In 2015 heeft  de EU een verordening uitgevaardigd met als doel insolventieprocedures in internationaal verband te stroomlijnen (VERORDENIN (EU) 2015/848 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures)


Daar de doelstelling van deze verordening niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar vanwege het creëren van een wettelijk kader voor een correct beheer van grensoverschrijdende insolventieprocedures, beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.


Deze verordening maakt het dus mogelijk de hoofdinsolventieprocedure te openen in de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar is gelegen. Die procedure heeft een universele strekking en beoogt alle goederen van de schuldenaar te omvatten. Ter bescherming van de diversiteit van de belangen, maakt deze verordening het mogelijk dat parallel met de hoofdinsolventieprocedure secundaire insolventieprocedures worden geopend. Een secundaire insolventieprocedure kan worden geopend in de lidstaat waar de schuldenaar een vestiging heeft. De gevolgen van die secundaire insolventieprocedure blijven beperkt tot de goederen van de schuldenaar die zich in de lidstaat in kwestie bevinden. Dwingende regels voor de coördinatie met de hoofdinsolventieprocedure garanderen de noodzakelijke eenheid binnen de Unie.


Deze verordening moet tevens van toepassing zijn op procedures waarbij een tijdelijke schorsing wordt toegestaan ten aanzien van individuele executiemaatregelen indien die maatregelen een negatief effect kunnen hebben op de onderhandelingen en de vooruitzichten van een herstructurering van de activiteiten van de schuldenaar kunnen belemmeren.
Specifieke landen


Wij kunnen hier niet alle EU landen behandelen. De belangrijkste omringende landen kennen de volgende specifieke problematiek op hoofdlijnen


Duitsland
Een curator kan tot 10 jaar na een transactie onderzoeken of deze ten tijde van het uitvoeren van die transactie een bevoordeling van de schuldeiser bevat. Indien dit het geval is kan de curator een vordering stellen. 
Er bestaat een wettelijke regeling met betrekking tot de zelfsanering  waarbij de schuldeisers het insolvabele bedrijf tijd geven om zich te herstellen.


België
In België bestaan er twee verwante regelingen die ook een situatie van insolvabiliteit op kunnen lossen. 
De wet op de continuïteit van de ondernemingen, waarbij de schuldeisers het insolvabele bedrijf de tijd geven om zich te herstellen.
Daarnaast bestaat de collectieve schuldenregeling. Indien een bedrijf is geëindigd kan de voormalig ondernemer een schuldsanering aangaan. Alle inkomsten van de aanvrager komen in handen van een schuldbemiddelaar tot de schuldenregeling afgewerkt is.


Groot Brittannië
Het Engelse recht kent de figuur van de zogenaamde pre-pack. Daarbij wordt voorafgaand aan een imminent faillissement een doorstart na het faillissement voorbereid. Hiermee kan een doorstart van op zichzelf gezonde bedrijfsonderdelen worden bereikt.

 

Terug>
 

Telefonisch contact?
085 30 32 963
direct een afspraak
Hoe verder?

Het leven gaat ook na een faillissement door. Wie vooraf goed voorbereid komt er het best van af.

Lees meer >

De fiscus

Het laatste waar je op zit te wachten is ‘gedoe’ met de belastingdienst.

Lees meer >

De schuldeisers

Separaat, preferent, concurrent of boedelschuldeiser. Wie zijn dat nu?  

Lees meer >

De curator

Een octopus met maar oog voor één belang: dat van de boedel. 

Lees meer >

De ondernemer.

Als de zwarte wolken boven de onderneming komen drijven is het zinvol om na te denken en daarnaar te handelen

Lees meer >

Lees ook