Insolutions: Hoe zit het nu met de rechten van de werknemers?


Faillissement

De pre pack is een vorm van faillissementen is specifiek gericht op het redden van de onderneming of de nog levensvatbare onderdelen daarvan.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onlangs bepaald dat oud-medewerkers aanspraak kunnen maken op hun arbeidsrechten na het bankroet en de snelle doorstart van het bedrijf. Het bedrijf in deze zaak ging in 2014 failliet, maar maakte binnen een dag met een zogeheten pre-pack een doorstart.

In dit kader is artikel 663 van Boek 7 BW relevant.

Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger. Evenwel is die werkgever nog gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór dat tijdstip.

In het kader van de pre pack gaat de onderneming echter niet over zoals de wettelijke bepaling dat vereist. De rechtspersoon waarin de onderneming gedreven werd gaat immers failliet en houd uiteindelijk op te bestaan.

Enkel (onderdelen van) de activiteiten worden voortgezet in een andere rechtspersoon. De vraag is dus of een overgang van de activiteiten ook als een overgang van de onderneming moet worden gezien.

Nieuw dienstverband?

Door het faillissement verloren in dit geval meer dan duizend medewerkers hun baan en konden deze werknemers geen aanspraak maken op al hun rechten. De regel dat alle werknemers bij de doorstarter in dienst komen, geldt niet in het geval van een faillissement dat gericht is op de liquidatie van de onderneming. De kantonrechter wilde daarom van het Hof van Justitie van de Europese Unie weten of dit anders is wanneer een faillissement wordt gebruikt voor een reorganisatie door middel van een pre-pack.

Het hof concludeert dat een procedure de voortzetting van de activiteit beoogt wanneer zij bedoeld is om het operationele karakter van de onderneming of van de levensvatbare onderdelen daarvan veilig te stellen. Een procedure die de liquidatie van het vermogen beoogt, zorgt daarentegen voor een zo hoog mogelijke uitbetaling aan de gezamenlijke schuldeisers. Ook al is het niet uitgesloten dat er een zekere overlapping kan zijn tussen die twee doelen die een bepaalde procedure nastreeft, het hoofddoel van een procedure die de voortzetting van de activiteit van de onderneming beoogt, blijft in elk geval het behoud van de betrokken onderneming. Het gevolg hiervan is dat de pre pack gericht is op de overgang van de onderneming.

Daaruit volgt, volgens het Hof, dat werknemers niet mogen worden "beroofd" van de rechten die de Europese regels de medewerkers toekennen. Dit betekent dat het Hof van mening is dat bij een pre pack in principe geen sprake is van een nieuw dienstverband, maar van de voortzetting van een bestaand dienstverband.

Conclusie

Het arrest heeft grote gevolgen voor situaties waarin een pre pack wordt toegepast. De nieuwe onderneming kan dan immers niet geheel vrij van lasten worden ingericht. Ons advies luidt: begin tijdig met reorganiseren wanneer de onderneming in zwaar weer terecht komt of dreigt te komen. Zeker wanneer de kansen op een succesvolle doorstart optimaal dienen te blijven.

Bron: Arrest Hof van Justitie d.d. 22 juni 2017, nr c-126/16, ECLI:EU:C:2017:489.

#prepack #werknemers

10 weergaven0 opmerkingen