E-commerce & Formeel recht


Tegenwoordig is het steeds normaler om online inkopen te doen. Het is snel, makkelijk en je hoeft er de deur niet voor uit. Achter dat ‘gemak’ gaan een hoop data schuil. Webwinkels verzamelen namelijk veel persoonsgegevens

van hun klanten. Denk aan namen, adresgegevens, emailadressen, telefoonnummers en bestelgegevens, maar ook financiële data.

Deze gegevens worden vaak opgeslagen en bewaard in een klantenbestand. Dit heeft als gevolg dat webwinkels zich moeten houden aan de privacywet. Ze moeten duidelijke cookie- en privacyverklaringen hebben, maar ook bewerkingsovereenkomsten sluiten met partijen die persoonsgegevens voor hen verwerken. Daarnaast heeft e-commerce ook zijn weerslag op het formele belastingrecht.

Formeel belastingrecht

De regels met betrekking tot het vaststellen van de uiteindelijk verschuldigde belasting worden omvat door zowel materiële als formeelrechtelijke bepalingen. Het formele recht bevat vooral regels over het bekendmaken en invorderen van de aanslagen, navorderings- en naheffingsaanslagen. Het

doel vormt de rechtsverhouding tussen de overheid en de burger welke, met betrekking tot de handhaving van het materiële recht, te bepalen. In het kader van de formele wetgeving is ook de bestuursrechtelijke rechtspraak geregeld. Bijzonder is dat de formele wet ook strafrechtelijke bepalingen bevat. Het formele belastingrecht is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet. Vanuit het formele belastingrecht bezien moet zich afgevraagd worden in hoeverre de overheid kennis dient te dragen, van bijvoorbeeld klantgegevens, om tot een goede vaststelling van de verschuldigde belastingen te komen. Hiertoe is de burger verplicht informatie ter beschikking te stellen, de informatieplicht.

De informatieplicht is uiteraard niet effectief aan te wenden indien (nader bepaalde) belastingplichtigen niet verplicht zouden zijn een behoorlijke boekhouding te voeren en deze ook te bewaren. De wet behelst weliswaar een plicht tot het voeren van een behoorlijke administratie, maar hoe deze er concreet moet uitzien, is niet uitgewerkt. De wet geeft slechts een ‘vage norm’ die stelt dat een administratie van de vermogenstoestand van de rechtspersoon moet worden gevoerd en bewaard en dat daaruit te allen tijde de rechten en plichten kunnen worden gekend. In de huidige digitale omgeving vormt dat gegeven een bijzondere uitdaging. Behoren al deze (klant)gegevens tot de administratie die volgens de (fiscale) regelgeving ingericht moet worden?

Dit is niet de enige vraag die in dit kader voor een uitdaging zorgt. Er zijn nog meer aandachtspunten omtrent e-commerce die een rol spelen voor de huidige (fiscale) wetgeving.

Kennis & Ervaring delen

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het huidige digitale tijdperk en toekomstige ontwikkelingen organiseert Tax6 Consultants op 7 (regio Maastricht) en 19 december (regio Den Bosch) een kennissessie op het gebied van de e-commerce in het MKB.

Tijdens deze kennissessie zal vanuit het formele recht onder andere dieper worden ingegaan op de omvang en de indeling van de administratie. Denk hierbij ook aan aan aandachtspunten zoals: Welke gegevens moet de belastingplichtige in zijn boekhouding bijhouden? Hoe lang moeten deze gegevens worden bewaard? Hoe stelt de belastingplichtige deze gegevens ter beschikking van de Belastingdienst? Wat zijn de gevolgen bij niet naleving? Hoe verhoudt de Verordering nr. 967/2012 (artikel 63 quater) zich tot het nationale recht? Is een administratie per EU land gewenst? Aan welke

eisen dient de facturatie te voldoen? Verschillen deze eisen per land?

Vragen die bij een verkeerde toepassing tot vervelende sancties kunnen leiden voor veel ondernemers. Het is dus een kwestie van goed geïnformeerd te werk te gaan. Ook wordt tijdens de kennissessie inzicht gegeven in de laatste stand van de jurisprudentie.

Naast het formele recht komen ook andere onderwerpen aangaande e-commerce aan de orde zoals: btw, waardering van IP en winstallocatie.

Wilt u deelnemen aan deze kennissessie? Meldt u dan hier aan.

Henryk Starosciak, Partner Tax6 Consultants

"In E-commerce the most important things are cooperation and trust."

#Formeelrecht #Tax6 #KennisenErvaring #event #Ecommerce #belastingrecht #formeelbelastingrecht

19 weergaven0 opmerkingen