De V.o.f is (bijna) dood, lang leve de Personenvennootschap!


De Personenvennootschap komt er aan!

Talloze samenwerkende ondernemers maken in ons land gebruik van de Vennootschap Onder Firma, de Maatschap, of de Commanditaire Vennootschap (hierna: de firma). Een snellere en eenvoudigere manier om een samenwerking juridisch handen en voeten te geven bestaat bijna niet. Bovendien is een v.o.f. niet duur (en de kriticasters onder u zullen zeggen dat dit maar deels waar is), zeker niet als het om activiteiten met een beperktere omvang gaat (zeg tot €100.000,- winst per firmant).


Toch zijn er belangrijke nadelen. De huidige regeling voor al deze vormen is antiek. Ze dateert uit de 19e eeuw en beantwoordt onvoldoende aan de behoefte van moderne gebruikers. De firma kent bijvoorbeeld geen rechtspersoonlijkheid maar vormt een afgescheiden vermogen. De registratie van goederen blijft echter een probleem. Schuldeisers kunnen moeilijk zien wat tot het vermogen van de vennootschap behoort, bijvoorbeeld doordat in het register goederen niet op naam van de vennootschap staan. Daardoor is een bedrijfs-overdracht lastiger te realiseren. Bovendien is onduidelijk of zekerheids-rechten kunnen worden gevestigd op het aandeel van de vennoten in de personenvennootschap. Het is dan ook begrijpelijk dat banken en andere kredietverleners tegenwoordig niet meer op deze vorm zitten te wachten.


Tijd voor een vernieuwing dus. De personenvennootschap komt er aan!Waar gaat het om?

Op basis van een ontwerp van een werkgroep uit de praktijk onder voorzitterschap van prof. M. van Olffen, is tot een nieuw wetsvoorstel gekomen.


Hoe ziet de nieuwe regeling voor personenvennootschappen er uit?

Er zullen twee vormen ontstaan: de vennootschap en de commanditaire vennootschap. Deze vormen vervangen alle bestaande. Bijzonder kenmerk van de personenvennootschap is dat deze op eenvoudige wijze kan worden aangegaan, door het sluiten van een overeenkomst tussen de vennoten. Een belangrijke vernieuwing betreft de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de vennootschap. Dit zorgt ervoor dat goederen eenvoudig op naam van de vennootschap kunnen worden gesteld.

Een andere vernieuwing is het genuanceerde regime voor de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door de vennoten. Voortaan is in beginsel alleen de vennoot aan wie door de wederpartij de opdracht is toevertrouwd naast de vennootschap aansprakelijk, tenzij anders is afgesproken. Nieuwe mogelijkheden voor financiering ontstaan door de mogelijkheid om zekerheden te vestigen op de rechtsverhouding van de vennoten met de vennootschap.


Handelsregister

In het nieuwe voorstel is een belangrijke rol weggelegd voor het handelsregister.

Voor het handelsverkeer dient er duidelijkheid te zijn of een vennootschap bestaat, wat het vermogen is van de vennootschap, wie bevoegd is namens de vennootschap met derden te handelen en tot welk bedrag. Ook daarin voorziet de toekenning van rechts-persoonlijkheid aan de personenvennootschap. Dat kan door middel van inschrijving in het handelsregister. De registratie is echter niet verplicht. Zonder registratie komt een stille personenvennootschap tot stand.


Beperking van de aansprakelijkheid door bijvoorbeeld vertegen-woordigingsbevoegdheid van vennoten te beperken of bij de aanvaarding van een opdracht. Ook dit kan geregeld worden door middel van aantekeningen in het handelsregister. Zonder registratie is echter sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid.


Wie op dit moment denkt dat de regeling verdacht veel gelijkenis begint te vertonen met de Britse LLP zal niet geheel bedrogen uitkomen.


Zal de introductie van personenvennootschap fiscale gevolgen hebben?

Mogelijkerwijs ja. Immers indien sprake is van rechtspersoonlijkheid dan zou de vennootschap belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting kunnen worden. Daardoor zouden belangrijke fiscale voordelen in de inkomstenbelasting (denk aan de zelfstandigenaftrek, MKB winstvrijstelling, investeringsaftrek en de Oudedagsreserve) weg kunnen vallen.


Het is denkbaar dat de personenvennootschap fiscaal als transparant wordt gezien. Daarover bestaat echter op dit moment nog geen duidelijkheid. Gelet op het feit dat de personenvennootschap veelal gebruikt zal worden in het (kleinere) MKB s de fiscale transparantie een belangrijk aandachtspunt.Wat is de actuele stand van zaken?

Minister Sander Dekker (rechtsbescherming) heeft het wetsvoorstel op 21 februari 2019 gepubliceerd. Daarna heeft een internetconsultatie plaatsgevonden.

Uit de consultatie blijkt dat vooral de stille personenvennootschap als een lastige tussenvorm wordt gezien. Zo zal het bijvoorbeeld voor een schuldeiser moeilijk zijn de andere vennoten te achterhalen als een personenvennootschap niet is ingeschreven in het handelsregister. Ook zijn er nog opmerkingen ten aanzien van de regeling van de aansprakelijkheid (bij toetreding en bij onbevoegd handelen).

Het voorstel bevindt zich dus nog in een pril stadium. De minister heeft nog niet op de consultatie gereageerd. Het advies van de Raad van State is nog niet bekend en ook de behandeling in de Kamer moet nog plaats vinden. Er is dus een weg te gaan.

Hoe verder

Geduld is een groot goed, zo wordt wel eens gezegd. Dat zullen we moeten betrachten. Laten we hopen dat dit geduld snel beloond zal worden, maar laat dat wel met de nodige zorgvuldigheid omgeven. De praktijk snakt naar vernieuwing, als de vernieuwing een verbetering is. Wellicht vinden we in Sander Dekker een minister die in staat is goed te luisteren naar de wensen vanuit de praktijk en daarnaar weet te handelen.


10 weergaven0 opmerkingen