Fiscale paniek in Den Haag!


Voor het Europese Hof van Justitie loopt momenteel een zaak die de Nederlandse vennootschapsbelasting hard zal gaan raken.

fiscale paniek

Sinds 2007 kent de vennootschaps-belasting in de vorm van art. 10a een anti-misbruikbepaling, die ervoor moet zorgen dat op onzakelijke gronden gebaseerde rentelasten niet onbeperkt ten laste van de in Nederland te belasten winst kan worden gebracht., terwijl de renteopbrengst bij de ontvanger (bijna) niet belast wordt. Met andere woorden tegenover de aftrekbaarheid staat geen belastbaarheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leningsconstructies waarbij eigen vermogen (kapitaal of winstreserves) worden omgezet in een schuld (geldlening) tussen verbonden lichamen of natuurlijk personen. Deze bepaling geldt zowel in binnen- als in buitenlandse verhoudingen.

In de binnenlandse verhoudingen kan, beter gezegd kon, men dit voorkomen door een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te gaan. Binnen de fiscale eenheid wordt een dergelijke (besmette) transactie genegeerd.

Spraakmakend

Met de spraakmakende gepubliceerde conclusie van Advocaat-generaal van het Hof van Justitie van 25 oktober is hier nu een einde aangekomen. In de conclusie staat dat de regeling in strijd is met de Europese vrijheid van vestiging. Niet in Nederland gevestigde concernvennoot-schap kan wordt de binnenlandse mo-gelijkheid immers onthouden. Hoewel het Hof zelf nog tot een uitspraak moet komen, was dit voor onze Staatssecretaris reden om aan de fiscale noodrem te trekken. Als het Europese Hof de conclusie volgt in haar uitspraak dan zal de wet met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 om 12:00 aan gepast worden. In het geval van een besmette leningsconstructie biedt de fiscale eenheid dan ook in de binnenlandse verhouding geen oplossing meer, met als gevolg wellicht een hogere fiscale winst en de noodzaak nog meer dan voorheen te kijken naar de fiscale betekenis van interne financiële transacties.

Onze tips

  • Inventariseer de bestaande situatie en het belang

  • Bereid eventueel een herstructurering voor in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof af (verwacht medio 2018)

Bron: ECLI:EU:C:2017:807

#winst #belstingverdrag #VPB

32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven