Insolutions: Failliet na 1 januari 2019....Hoe werkt het dan?


Een faillissement wordt op verzoek van de schuldenaar zelf (eigen aangifte), de schuldeisers of het openbaar ministerie (om redenen van openbaar belang) door de rechtbank uitgesproken.

De faillissementsprocedure dateert uit 1896. Toen kon uiteraard nog geen rekening worden gehouden met de mogelijkheden van (elektronische) communicatie op afstand. Dit is terug te zien in de procedurevoorschriften van de huidige Faillissementswet. Zo moet informatie nog steeds veelal op papier worden verstrekt en vinden vergaderingen op fysieke wijze plaats. Dat kan in de huidige tijd efficiënter, door bijvoorbeeld elektronisch te vergaderen. Dit scheelt onder meer reiskosten en kosten voor de zaalhuur die anders ten laste van de schuldeisers zouden komen. Ook is de huidige procedure onvoldoende transparant. Op dit moment moeten ondernemers of consumenten soms nog met de rechtbank bellen om te controleren of een bedrijf failliet is. Met ingang van het nieuwe jaar gaat dit veranderen.

Wet modernisering faillissementsprocedure per 1 januari 2019

De nieuwe wet zal de faillissementsprocedure moderniseren. Het doel is de afwikkeling van een faillissement transparanter en efficiënter te maken.

Vier gebieden van maatregelen vormen de kern van de nieuwe wet.

Allereerst voorziet het in enkele wijzigingen van de Faillissementswet om binnen de faillissementsprocedure beter gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden om digitaal te werken. Het starten van de procedure en het indienen van (proces)stukken langs elektronische weg wordt verplicht voor vrijwel alle professionele partijen. Wetswijziging maakt het vergaderingen langs elektronische weg en sneller publicatie van het vonnis mogelijk. Door deze maatregelen zal de informatievoorziening aan schuldeisers verder verbeterd worden. Omdat zij maatregelen kunnen treffen om hun belangen veilig te stellen zoals bijvoorbeeld het activeren van een pandrecht, is voor hen snelle bekendmaking van het vonnis van belang.

Daarnaast krijgt de curator meer mogelijkheden om de fail-lissementsboedel efficiënt te beheren en te vereffenen. Bijvoorbeeld door de aangescherpte uiterste termijn waarbinnen vorderingen moeten worden ingediend en de beperking van de mogelijkheden tot verlate indiening van vorderingen.

De wet bevat nieuwe regels rondom de benoeming, de werkwijze en de samenstelling van de schuldeiserscommissie aan. Deze schuldeisers-commissie heeft als taak de curator van advies te voorzien en hem te controleren, bijvoorbeeld bij de tegeldemaking van de boedel.

Verder krijgen de curator en de rechter de ruimte om meer maatwerk te leveren in de faillissementsprocedure, doordat zij de bestaande voorzieningen van de faillissementswet flexibeler in kunnen gaan zetten. Bij complexe faillissementen kunnen straks meerdere verificatie-vergaderingen worden gehouden.

Tot slot draagt de wet bij aan de verdere specialisatie van de insolventierechter en biedt het ondersteuning voor verdere ont-wikkelingen in de uitvoering van wetgeving.

Aanvullende regelingen

De Wet schuldsanering natuurlijke personen en de specifieke bepalingen met betrekking tot het faillissement van een bank of verzekeraar worden door de nieuwe wet in principe niet geraakt.

In principe omdat enkele van de bepalingen in de nieuwe wet ook via schakelbepalingen op andere procedures van toepassing zijn . Zo is de benoeming van de deskundige door de rechter-commissaris in het kader van zijn toezichthoudende taak ook in de schuldsanering van toepassing.

#failliet #failissement

28 weergaven0 opmerkingen