‘Intellectueel eigendom, een doolhof in de waarderingspraktijk’

Bijgewerkt op: 25 okt. 2019


Het waarderen van ondernemingen is een specifieke kunde geworden, waarbij veel vraagstukken deze werkzaamheden zo lastig maken. Juist die vraagstukken doen zich voor bij waarderings-vraagstukken bij intellectuele eigendomsrechten. Hierbij komen kennis en kunde, alsmede de juiste inzichten kijken die een business valuator gebruikt om tot een reëel waardeoordeel te kunnen komen betreffende deze rechten.

‘Dé waarde’ bestaat nog steeds niet, en zeker die van intellectuele eigendomsrechten niet. Deze wordt veelal bepaald door inzichten, onderbouwing en motivaties door de valuator. Helaas zien we nog steeds dat o.a. accountants of andere adviseurs zich vanuit hun professie begeven op het gebied van de waarderingspraktijk en de ‘Fair Value’ verwerken in de verslaggeving om deze immateriële activa weer te geven. Zij hanteren veelal de basis vanuit de historische cijfers en extrapoleren deze naar een toekomst om de uitkomsten dan contant te maken. Dit komt vooral voort uit de louter cijfermatige benadering vanuit deze beroepsgroepen.

Positiebepaling

Dat een intellectueel eigendom de maker ervan een (tijdelijk) monopolie geeft op het gebruik ervan is een algemene stelling die gehanteerd wordt. De vraag is of dit ook een economische monopolistische positie is. Deze positie is immers bepalend voor de waarderingsbenadering. Er zal goed gekeken moeten worden naar substituten die ervoor kunnen zorgen dat een intellectueel eigendom niet tot een economische monopolie leidt. Dit zal zeker bepalend zijn voor de positie alsook de waarde van een intellectueel eigendom binnen een onderneming.

Waardeverwachting

Een intellectueel eigendomsrecht krijgt, net als een onderneming of een materiële zaak, pas waarde als verwacht wordt dat dit recht opbrengsten gaat genereren in de toekomst en daadwerkelijk eigendom staat aan de belanghebbende. Dit zijn twee belangrijke aspecten die leidend zijn bij een waardebepaling van een intellectueel eigendom, omdat we het dan hebben over concreet te verwachten geldstromen, risico’s (zolang deze geldstromen nog niet tot opbrengsten leiden) en de tijdswaarde (wanneer en looptijd) hiervan. Het moeilijke is dat dit recht een immaterieel actief is dat niet een stoffelijke zaak behelst.

Waarde en prijs

Iedere waarde van een intellectueel eigendom is, net als bij materiële zaken, subjectief. Verschillende valuators zullen altijd bij verschillende mogelijkheden en verwachtingen, verschillende waarden aan deze rechten toekennen. Dit geldt zeker voor waarden van intellectuele eigendomsrechten, waarbij de waarde en prijs enorm uit elkaar kunnen lopen. Het probleem in deze markt is dat er een bepalende factor aanwezig is of er soortgelijke rechten te koop zijn, of dat er meerdere partijen interesse zouden kunnen hebben om met de koop van zo’n recht zelf meer waarde te kunnen creëren. Dit alleen geeft economisch toegevoegde waarde. Normaliter zal in een ‘kopersmarkt’ een prijs bepaald worden die aan de ondergrens zal liggen, echter bij afwezigheid van een alternatief c.q. substituut zal de prijs juist richting de bovengrens uitkomen op basis van uniciteit.

Intellectueel eigendom als onderdeel van de totale ondernemingswaarde

De moeilijkste benadering van de waarde van een groot bedrijf met intellectuele eigendomsrechten ligt in de verhouding van de waarde van het intellectueel eigendom in relatie tot de andere productiefactoren. Volgens WIPO (Wereld Organisatie voor Intellectuele Eigendom) zou de waarde van het intellectuele eigendom binnen de 500 grootste bedrijven ter wereld tussen de 45 en 75% liggen. Tel je die waarde bij de intrinsieke waarde dan komt de totale waarde al ruim boven de beurswaarde te liggen. Dit geeft wederom aan dat de waarderingsproblematiek van een intellectueel eigendomsrecht een zeer grote uitdaging en een rit is binnen een doolhof van benaderingen en uitkomsten.

Dit artikel is bewerkt. De tekst is oorspronkelijk geschreven door

John Reintjens, Directeur CFZuid

“ A cynic is a man who knows the price of everything, and the value of nothing”

- Oscar Wilde -

#Event #KennisenErvaring #kennissessie #bedrijfswaardering #waarderingvanintellectueeleigendom #IP #IE #JohnReintjens #CFZuid #Tax6

39 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven