Toepassing AVG per 23 mei 2018

Op 25 mei aanstaande treedt de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) in werking. Daarmee komt de bestaande privacywetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens) te vervallen. Een belangrijk verschil met de huidige wetgeving is dat de AVG meer rechten toekent aan de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden gebruikt.

Tax6 Consultants werkt voortdurend aan de invulling van nieuwe privacyregels. Om onze dienstverlening op een goede manier te kunnen uitvoeren beschikken wij over persoonsgegevens die onze relaties eerder aan ons ter beschikking hebben gesteld. Deze gegevens liggen vast in de verschillende systemen die benodigd zijn voor het gehele totstandkomingsproces van onze producten en diensten. Deze systemen worden permanent gemonitord en zijn voorzien van de laatste beveiligingstechnologie. 

Gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

Deze doelen zijn de klantacceptatie en het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening. Gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van communicatie in het kader van de dienstverlening.  

Daarnaast zal Tax6 Consultants informatie over de dienstverlening in algemene zin geven. Daarbij zullen geen persoonsgegevens worden gebruikt.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien.

Tax6 Consultants slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Mochten in het kader van de dienstverlening gegevens worden gedeeld buiten deze grenzen, dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Indien de optimalisatie van onze dienstverlening dit vereist maken wij gebruik van diensten van verbonden partijen. Tax6 Consultants hecht daarbij zeer aan privacy, de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan en de beveiliging daarvan.

 

Persoonsgegevens worden enkel met toestemming bij één van deze partners op geslagen.

Uiteraard heeft Tax6 Consultants  met deze partners afspraken gemaakt hoe deze met de betreffende persoonsgegevens om dienen te gaan. Deze afspraken zijn in verwerkers-overeenkomsten vastgelegd.

Om welke en hoeveel partners het gaat is afhankelijk van de dienstverlening die Tax6 Consultants voor u uitvoert, maar het gaat om partners in de volgende categorieën: ontwerpen, onderhouden en verbeteren van IT-systemen en applicaties, infra-structure as a Service dienstverleners op het gebied van datacenters en dataopslag en datacommunicatie, software as a Service dienstverleners op het gebied van accountancy, financiële, tekstverwerking en rekenkundige software.

Medewerkers welke toegang hebben tot uw gegevens zijn wettelijk verplicht geheimhouding te bewaren. Voor zover de wettelijke geheimhouding niet van toepassing is geldt een afzonderlijk getekende geheimhoudingsverklaring.  

Gegevens worden door ons conform de wettelijk voorgeschreven termijnen bewaard. Gegevens welke niet onder de wettelijke bepalingen vallen worden door ons 12 maanden na registratie vernietigd tenzij sprake is van permanente gegevens. Permanente gegevens worden bewaard gedurende de periode dat de klantrelatie met ons bestaat. 

                                                                      

Indien de relatie met ons kantoor eindigt, bewaren wij de gegevens tot de wettelijke termijn verstrijkt. 

Met betrekking tot persoonsgegevens bestaan een aantal wettelijk bepaalde rechten:

  • Recht op inzage in door ons vastgelegde persoonsgegevens;

  • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van persoonsgegevens;

  • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen kan of mag Tax6 Consultants géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving.

Wij hopen hiermee een zo volledig als mogelijk inzicht geboden te hebben over de manier waarop Tax6 Consultants persoonlijke gegevens behandeld.

Nog vragen? Klik op het logo om contact op te nemen met onze privacyfunctionaris